تعبیر خواب | ن
 • نمايش صفحه شماره 24
 •  

   

  نماز

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر در خواب دید که به طرف مغرب نماز می خواند به مکه می رود و اگر امکان آن را نداشت ، به دین مسیحیت تمایل دارد . اگر ببیند که به طرف مغرب نماز می خواند به دین یهود تمایل دارد . اگر به طرف شمال و پشت به قبله نماز می خواند به اسلام پشت می کند و منحرف می شود . اگر ببیند که نماز می خواند ولی نمی دانست که قبله به کدام طرف است ، در دینش متحیر و سرگردان است و اگر دید که به طرف قبله نماز می خواند در راه مستقیم الهی قرار می گیرد .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر ببیند برای گروهی امام جماعت شد سروری می کند ، اگر ببیند نمازش را قطع کرد که نماز نخواند یا بدون وضو نماز خواند خواستار چیزی است و به آن نمی رسد ، اگر ببیند در مدرسه یا مسجدی امام جماعت بود و نماز خواند حاکم و والی آنجا مطیع او می شود ، اگر ببیند رکوع و سجود نماز را کامل و درست انجام می داد امور دنیوی او انجام می شود و به نتیجه می رسد .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر در خواب ببیند که نماز ظهر را خواند به خدای متعال نزدیک می شود ، اگر نماز عصر را خواند به شادی و سروری می رسد ، اگر نماز عشاء را خواند حاجتش برآورده می گردد ، اگر نماز صبح را خواند به سفر می رود ، اگر ببیند در باغ نماز خواند توبه می کند ، اگر در کشتی نماز خواند بدهکار است و بدهیش پرداخته می شود ، اگر در کعبه نماز خواند به مراد و منظورش از خلیفه می رسد ، اگر ببیند تشهد نماز را می خواند از غم نجات می یابد ، اگر ببیند به طرف چپ سلام نماز را گفت امورش آشفته و پریشان می شود ، اگر ببیند نشسته نماز خواند دشمن بر او پیروز می گردد ، و بعضی می گویند به مجرم و گناهکاری یاری و کمک می کند و از او نمی پذیرد ، اگر ببیند در تاریکی نماز خواند از غمها خلاص می شود ، اگر ببیند به پهلو خوابیده و نماز خواند بیمار می شود ، اگر ببیند نماز جمعه خواند به سفر می رود و مال بدست می آورد ، اگر ببیند در بیت المقدس نماز خواند ارثیه به او می رسد  و رزق و روزیش فراوان می شود .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  نماز بر سه گونه است : نماز واجب ، نماز مستحبی ، و نمازی که به میل و رغبت خودش بخواند ؛ اگر در خواب ببیند نماز واجب خواند خدای متعال به او توفیق سفر حج عطا می فرماید ، خداوند فرموده است : « همانا نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می دارد – سورۀ عنکبوت ، آیۀ 45 ». اگر ببیند نماز مستحبی خواند به مردم مهربانی و دلسوزی می کند ، اگر به میل و رغبت خود نمازی خواند نسبت به علماء نیکی و توجه و احترام می نماید ، اگر ببیند سوار بر چارپایی نماز خواند خدای متعال به کسب و کار او برکت می دهد .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر نماز خواند در خواب بر هفت وجه است :

  1- امنیت

  2- شادی

  3- عزت و مقام

  4- منزلت

  5- نجات و رستگاری

  6- به مراد رسیدن

  7- نقصان و کمبود ؛

  و تعبیر رکوع و سجود بر پنج وجه است :

  1- به مراد رسیدن

  2- متفق شدن و گرد آمدن

  3- نصرت و یاری

  4- پیروزی

  5- انجام فرمان خدای متعال ؛

  و اگر در خواب ببیند که نماز را تمام کرد دعایش مستجاب می شود ، و اگر ببیند تمام نکرد برعکس این است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  PRchecker.info