تعبیر خواب | ن
 • نمايش صفحه شماره 2
 •  

   

  ناخن

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن ناخن در خواب ، قوت و نیرومندی است . اگر ببیند که ناخنش را با قیچی می گرفت دیانتش قوی می شود .

   

  کرمانی می گوید :

   

  ناخن ها در خواب دلیل توانائی است و مال بدست می آورد ، اگر ببیند ناخنش از ته و ریشه درآمد و افتاد به اموالش کاهش و زیان وارد می شود ، اگر ببیند ناخنش دوباره روئید مال از دست رفته را مجدداً بدست می آورد ، اگر ببیند ناخن هایش روشن و پاکیزه اند دارا و دولتمند می شود ، و اگر ببیند سیاه و کبودند دچار مصیبت می گردد ، اگر ببیند ناخنهایش دراز است تعبیرش بد می باشد .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر ناخن بر شش وجه است :

  1- قوت و نیرومندی

  2- قدر و منزلت انسان

  3- شجاعت و دلیری

  4- فرزند

  5- منفعت

  6- فرزندان غلام و کنیز .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
  PRchecker.info