تعبیر خواب | م
 • نمايش صفحه شماره 64
 •  

   

  مو

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر مو در خواب برای مردان ، غم و اندوه و برای زنان زینت و آرایش است . موی حیوانات در خواب مال کمی است . اگر شخصی که درویش مسلک است در خواب ببیند موی سرش دراز شده ، دیانت خوب و درستی دارد ولی اگر درویش نباشد به غم و اندوه مبتلا می شود .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  اگر در خواب ببیند در مراسم حج سر تراشیده دلیل بر صلاح و درستی دین و کفاره گناهان اوست . اگر امیر و فرماندهی ببیند موی سرش را تراشید معزول می شود ، اگر پادشاهی ببیند موی سرش پر پشت و انبوه است لشکرش بسیار می باشد ، اگر این خواب را یکی از مردم معمولی ببیند دچار غم و اندوه می گردد ، اگر کسی در خواب ببیند موی سرش را با واجبی یا با تیغ تراشید به او منفعت می رسد .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر مردی در خواب ببیند موهای سرش ریخته بستگانش مال او را تلف می کنند ، اگر ببیند موی خود را شانه کرد در کار خود توانا و مسلط است و به او منفعت می رسد .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر ببیند موی زیر بغل یا موی اطراف عورت را با تیغ تراشید به مراد می رسد ، و نتراشیدن آن دلیل بر ناجوانمردی و بی مروتی است ، اگر ببیند سینه اش بسیار مو دارد و در بیداری مو نداشته باشد قرض و بدهکاری پیدا می کند ؛ و بعضی می گویند موی بدن دلیل مال است ، اگر ببیند موی سر خود را تراشید از غمها در امان می ماند و اگر بدهکار باشد بدهیش را می پردازد ، و اگر شخص دارا و ثروتمندی در خواب ببیند که موی بدن خود را تراشید فقیر می شود ، و اگر این خواب را فقیر ببیند ثروتمند می شود ، و اگر زنی ببیند سر خود را تراشیده است دیانتش نقص و عیب دارد .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر تراشیدن مو در خواب بر پنج وجه است :

  1- حج گزاردن

  2- مسافرت

  3- عزت و مقام

  4- امنیت

  5- دولت و کامرانی .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
  لينک هاي مرتبط با اين بخش
   تعبیر خواب | انواع میوه
  PRchecker.info