تعبیر خواب | م
 • نمايش صفحه شماره 6
 •  

   

  ماه

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن ماه در خواب ، پادشاه است . اگر ببیند که ماه نصف شد ، پادشاه یا وزیرش می میرند . اگر دید که با ماه حرف می زد ، حاکم و فرمانروای سرزمینی می شود . اگر دید که دو ماه با هم می جنگیدند ، میان دو پادشاه دعوا و جنگ می شود و اگر دید که یکی از آن دو ماه نیمه یا ناقص شد یکی از آن دو پادشاه معزول می شود .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  ماه در خواب دلیل بر وزیر است . اگر ببیند ماه را گرفت وزیر پادشاه می شود .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر در خواب ببیند ماه را در آغوش گرفت با زنی زیبا ازدواج می کند ، اگر ببیند ماه بصورت هلال بود اصل و نسب آن زن فروتر خواهد بود ، و اگر زنی این خواب را ببیند چنین شوهری می کند .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر در خواب ببیند ماه کامل و تمام بود و به خانۀ او تابید به اهل آن خانه از پادشاه منفعت می رسد ، اگر ببیند ماه تمام ولی تاریک بود پادشاه او را یاری می دهد ، اگر ببیند ماه بصورت هلال طلوع کرد فرزند او در آنجا پادشاه می شود ، و بعضی می گویند دیدن ماه در خواب دلیل آنست که پادشاه یا وزیر صاحب پسری می شوند ، اگر ببیند ماه را بدست گرفت یا ماه به کنار آمد پسری پیدا می کند که عالم و دانا می گردد ، و اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان پادشاه ببیند فرزندش پادشاه می شود .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن ماه در خواب بر هفده وجه است :

  1- پادشاه

  2- وزیر

  3- ندیم و همدم

  4- رئیس

  5- بزرگی و مقام

  6- کنیز

  7- غلام

  8- کار باطل

  9- حاکم و فرمانروا

  10- عالمی فاسد و بدکردار

  11- سروری

  12- مادر

  13- پدر

  14- زن

  15- فرزند

  16- پسر

  17- بزرگواری .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
  لينک هاي مرتبط با اين بخش
   تعبیر خواب | انواع میوه
  PRchecker.info