تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 7
 •  

   

  بالنگ ( ترنج )

   

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  تعبیر بالنگ در خواب خوب و نیکو می باشد اگر چه رنگش زرد است ولی چون میوۀ خوشبو و خوشمزه ای است و می گویند از میوه های بهشتی است ، دیدن آن در خواب نیکوست . اگر کسی یک یا دو یا سه ترنج در خواب ببیند تعبیرش فرزند است ، و اگر تعداد زیادی ببیند مال و نعمت حلال بدست می آورد ، و دیدن ترنج سبز در خواب بهتر از ترنج زرد است .

   

  کرمانی می گوید :

   

  ترنج در خواب مردی ثروتمند و آراسته و همدم با مردم است به طوری که همه او را دوست دارند ، اگر ببیند ترنجی دارد یا کسی ترنجی به او داد با چنین مردی همنشین می شود ، اگر ترنج در کنار خود ببیند فرزند زیباروی پیدا می کند ، اگر ببیند ترنج خورد از مال خود یا مال شخص بزرگی بهره‏مند می شود ، و اگر ببیند ترنج را پیچید و مخفی کرد فرزندش از دست می رود ، و اگر ببیند ترنج فراوانی در خانه دارد و به کسی بخشیده به کسی نیکی و احسان می کند ، و اگر ببیند ترنجی در آستین خود گذاشت از کنیز صاحب فرزند می شود و اگر ببیند ترنج از آستین او افتاد فرزندی پیدا می کند .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر ترنج در خواب ، بر چهار وجه است :

  1- زن خوب

  2- کنیز با دیانت

  3- دوست ثروتمند

  4- فرزند شریف و درستکار .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info