تعبیر خواب | انواع میوه
  • نمايش صفحه شماره 5
  •  

     

    انگور

     

     

    ابن سیرین می گوید :

     

    خوردن انگور سبز در خواب به موقع و در فصل آن دلالت بر مالی دارد که به سختی بدست بیاید و دیدن انگور قرمز در فصل آن دلیل بر سودی اندک است و هر انگوری که پوستش کلفت باشد ، مالی است که با سختی و رنج بدست بیاید . انگوری که پوست آن روشن و نازک باشد ، دلیل بر مالی حلال است . انگوری که به نظر قرمز بیاید دلالت بر مقام و عزت دارد و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر باشد دلالت بر مال و مقام دارد ولی اگر آب انگور تیره و کدر باشد دلیل بر مال حرام است .

     

    دانیال (ع) می گوید :

     

    خوردن انگور سیاه در وقت آن ، غم و اندوه است و در غیر وقت آن ترس و هراس است ، و معبران گفته اند به تعداد دانه های انگوری که خورده است چوب یا تازیانه به او می زنند ، و خوردن انگور سفید در وقت آن خیر و نعمتی دنیوی و بیشتر از حد امید و انتظار اوست ، و در غیر وقت آن دلیل آنست که بینندۀ خواب سخن خیری می گوید ، و انگور سرخ نیز تعبیرش همین است .

     

    جابر مغربی می گوید :

     

    اگر کسی ببیند روی معصر ( دستگاهی برای آبمیوه گرفتن ) چوبی انگور می فشرد و آب انگور می گرفت ، به پادشاهی ستمگر خدمت می کند ، و اگر معصر از خشت و گل باشد به پادشاهی با دیانت خدمت می کند ، و اگر معصر از آجر یا از گچ و سنگ و آهن باشد به پادشاه با سیاست یا صاحب هیبت و عظمت خدمت می کند ، و اگر ببیند در کاسه ، انگور می فشرد برای مردی خسیس کار می کند ، و اگر ببیند انگور می فشرد و آب آن را در خمره ها جمع می کرد در رابطه با پادشاه مال فراوانی برای خود بدست می آورد ، و اگر ببیند همراه با خانواده خود در معصر انگور می فشرد به او و خانواده اش در خدمت پادشاه منفعت می رسد ، و اگر بینندۀ خواب در خدمت پادشاه نباشد به وسیلۀ مردی کاری بدست می گیرد .

     

    حضرت صادق (ع) می فرماید :

     

    تعبیر انگور سیاه و سفید در وقت و غیر وقت آن ، بر سه وجه است :

    1- فرزند خوب

    2- علم فرایض و احکام

    3- مال حلال .

    و نیز می فرماید : تعبیر فشردن انگور بر سه وجه است :

    1- مال با خیر و برکت

    2- فراوانی نعمت

    3- ایمن شدن از قحطی و بلا

    خدای متعال می فرماید : « آنگاه پس از آن ( هفت سال قحطی ) سالی فرا می رسد که مردم نجات می یابند و در آن ( با فراوانی محصولات و میوه ها ) میوه و انگور می فشرند و عصاره می گیرند – سورۀ یوسف ، آیۀ 48 ».

     

     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29