تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 4
 •  

   

  انجیر

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر خوردن انجیر در خواب ، چه در فصل آن باشد و چه در غیر فصل آن بد است . اگر دید که انجیر می خورد و یا انجیر جمع می کند و یا کسی به او انجیر داد ، به غم و اندوه دچار می شود و شاید کاری کند که بعداً موجب پشیمانی شود .

   

  کرمانی می گوید :

   

  دیدن انجیر زرد در خواب و خوردن آن بیماری است ، و انجیر سیاه دلیل غم و اندوه و خوردن انجیر سبز اگر در وقت آن و شیرین باشد زیانی ندارد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info