تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 28
 •  

   

  نارگیل

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر کسی در خواب ببیند که نارگیل دارد از منجّمی سخنی می شنود .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info