تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 26
 •  

   

  گلابی

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر کسی در خواب دید که گلابی را در فصل آن می خورد و آن گلابی سبز و شیرین بود ، مالی حلال بدست خواهد آورد . چنانچه در غیر فصل ان و رنگ آن زرد باشد مریض و بیمار می شود .

   

  کرمانی می گوید :

   

  دیدن گلابی سبز و شیرین در وقت آن ، مراد است . و اگر ببیند گلابی می خورد دلیل بر منفعت است .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر خوردن گلابی در خواب بر پنج وجه است :

  1- مال حلال

  2- توانگری و ثروت

  3- زن

  4- به مراد رسیدن

  5- منفعت .

  و اگر ببیند پادشاهی گلابی می خورد ، به اندازۀ آن از مردی بزرگوار به او منفعت می رسد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info