تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 21
 •  

   

  شفتالو

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن شفتالوی زرد در خواب ، بیماری است . اگر دید که در فصل آن شفتالو از درخت می چید از طرف شخص بزرگی به او سود و منفعت خواهد رسید .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن شفتالو در خواب بر پنج وجه است :

  1- بیماری

  2- کنیز

  3- صله و جایزه

  4- مال

  5- منفعت .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info