تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 19
 •  

   

  سیب

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن سیب در خواب ، اگر سبز باشد اولاد است و اگر قرمز باشد سود و منفعتی از طرف پادشاه است و اگر سفید باشد سود از جهت بازرگانان است و اگر زرد و ترش مزه باشد دلالت بر رنج و بیماری دارد . اگر ببیند که سیب سفیدی را نصف کرد ، از شریک خود جدا می شود . اگر دید که سیب قرمزی را از درخت کند و خورد صاحب دختری می شود .

   

  کرمانی می گوید :

   

  سیب در خواب خبری از شخصی غایب یا کسی است که دور از اوست ؛ و اگر سیب ترش باشد خبر ناخوشایندی می شنود ، و اگر شیرین باشد خبر خوشی به او می رسد .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  سیب در خواب دلیل بر تلاش و توجه بینندۀ خواب به حرفۀ خود است ؛ اگر پادشاه در خواب سیب ببیند تعبیرش حکومت و سلطنت اوست ، و اگر تاجر ببیند تجارت او ، و اگر برزگر ببیند کشت و زراعت اوست و همینطور در سایر افراد و حرفه ها ؛ و اگر ببیند سیبی دارد و از آن خورد به قدر آن به شغل خود اهتمام می ورزد و به آن توجه می کند .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن سیب در خواب بر هشت وجه است :

  1- فرزند

  2- منفعت

  3- بیماری

  4- کنیز

  5- مال و نعمت

  6- فرمانزوائی

  7- همت و اهتمام بینندۀ خواب

  8- خبر غایب و حاضر .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info