تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 17
 •  

   

  زیتون

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر در خواب زیتون ببیند به غم و غصه مبتلا می شود زیرا که زیتون بد طعم و تلخ و رنگ آن سیاه است . اگر دید که زیتون می خورد به غم و اندوه دچار می شود .

   

  کرمانی می گوید :

   

  روغن زیتو ندر خواب دلالت بر خیر و برکت دارد . اگر دید که روغن زیتون را پاک و تصفیه می کرد و می خورد به قدر آن خیر و منفعت به او می رسد .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر ببیند زیتون تلخ و شور با نان خورد منفعت کمی با رنج و سختی بدست می آورد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info