تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 14
 •  

   

  خیار

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن خیار در خواب و در فصل آن ، شنیدن حرف خوب و خوشایند است یا اینکه زنی به او علاقه‏مند و مایل می شود . اگر دید که از آن خیار می خورد ، به آرزویش از آن زن می رسد و تعبیر خیار چنبر هم همین است .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر در خواب ببیند خیار می خورد کاری می کند که از آن پشیمان می شود ، و خوردن خیار اگر چه در فصل آن باشد دلیل بر غم و اندوه است ، و خوردن خیار با درنگ در خواب بیماری است .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن خیار در خواب بر سه وجه است :

  1- پشیمانی از کاری

  2- شادی و عیش و طرب

  3- منفعت از دوستان و خویشان مخصوصاً اگر خیار سبز و در فصل آن باشد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info