تعبیر خواب | انواع میوه
 • نمايش صفحه شماره 12
 •  

   

  خربزه

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن خربزۀ زرد در خواب مریضی و بیماری است . خربزۀ سبز که هنوز نرسیده باشد و شیرین نباشد بهتر از رسیده و زرد است . دیدن خربزۀ بزرگ بهتر از کوچک آن است و خوردن آن در خواب ضرری ندارد .

   

  کرمانی می گوید :

   

  دیدن خربزۀ شیرین در خواب در وقت آن و خوردنش دلیل برر خلاص شدن از غم و اندوه است و آنقدر از آن که باقی بماند غم و اندوه باقی می ماند ، اگر ببیند خربزۀ زیادی دارد و جلویش گذاشته است به غم و اندوه گرفتار می شود به طوری که راه چاره ای برای آن نمی یابد .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر در خواب خربزۀ سبز رنگ ببیند به خصوص اگر شیرین باشد بهتر است .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر خربزه در خواب بر پنج وجه است :

  1- بیماری

  2- زن

  3- غم

  4- منفعت

   

  5- عیش و زندگی خوش و آسوده ، مخصوصاً اگر شیرین باشد . 

   

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  PRchecker.info