تعبیر خواب | ل
 • نمايش صفحه شماره 7
 •  

   

  لباس

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر در خواب ببیند لباسی مثل لباس افراد مهم و سرشناس و صاحب مقام به تن کرده است اگر اهل و شایستۀ آن لباس باشد کارش بالا می گیرد ، و اگر ببیند لباس وزارت پوشیده است مال فراوان بدست می آورد ولی از مردم سرزنش می بیند ، و اگر ببیند لباس دربانی دربار را پوشیده از عطا و بخشش بزرگان محروم می ماند ، اگر ببیند جوانی لباس مامور و پاسبان پوشیده است کسی او را در رسیدن به عطا و انعام یاری می کند ، و اگر ببیند لباس جلادی پوشیده منفعت به او می رسد ، اگر ببیند لباس صدراعظم و نخست وزیر پوشیده است امین و سخنور می شود و به رفع نیازها و گرفتاری های مردم می پردازد ، و اگر ببیند لباس درویش ها و صوفی ها را پوشیده است دیانتش بیشتر می شود ، و اگر ببیند لباس افراد زاهد و عابد را پوشیده امین و درستکار است ، اگر لباس تاجر پوشیده کسب و کارش خوب می شود ، و اگر لباس افراد پارسا را پوشیده امور دینی و مذهبییش روبراه می شود ، اگر ببیند لباس افراد فاسد و فاسق پوشیده از کسانی که اهل فسق و فسادند به او غم و اندوه وارد می شود . و اگر ببیند لباس افراد کارگر و مزد بگیر را پوشیده نگران و بیمار می شود ، اگر ببیند لباس پزشکان را پوشیده است وضعش خوب و میان مردم مشهور می گردد ، و اگر ببیند لباس یهودی ها را پوشیده است با حیله و نیرنگ کسی را نابود می کند و عاقبت کارش بد می شود ، اگر ببیند لباس مسیحی ها را پوشیده است کاری انجام می دهد که به جهت آن نه از دوست و نه از دشمن در امان نیست ، و اگر ببیند لباس کشیشی به تن دارد بدعتگزار است و به کفر و ضلالت تمایل دارد ، و اگر ببیند لباس روحانی زرتشتی را بر تن کرده است به افراد بی دین و جاهل تمایل دارد ، و اگر ببیند لباس رزمندگان و جنگجویان را پوشیده است با کسی دشمنی پیدا می کند ، و اگر ببیند لباس کسانی را که مرتد شده و از دین برگشته اند پوشیده است دلیل آنست که کسی به او عطایی می کند و بعد از او پس می گیرد ، و اگر ببیند لباس بت پرستی بر تن دارد به خدمتگزاری پادشاه یا شخص بزرگی مشغول می شود ، اگر ببیند لباس زنی را پوشیده است از رئیس و سرور خود دور می شود ، و اگر ببیند لباس زندانی ها را پوشیده است به سبب کاری غمگین و بیچاره و مستمند می شود ، و اگر ببیند لباس حمالی پوشیده است امانت دیگران را می دهد و انگشت نما می شود ، و اگر ببیند لباس قبرکنی پوشیده است به خدمتگزاری مردی پست و فرومایه مشغول می شود ، و اگر ببیند لباس ناخدا و کشتیبان پوشیده است از شخصی درستکار روزی حلال می طلبد ، و اگر ببیند لباس قصابی بر تن دارد به زیان و اندوهی دچار می شود ، و اگر ببیند لباس فاخر و با شکوهی پوشیده است با راستی و درستی با زن همنشینی و معاشرت می کند .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر ببیند که لباس نویی که هنوز شسته نشده بر تن دارد تعبیرش خوب و نیکوست ،و دیدن لباس تنگ و سطح پایین و نامرغوب در خواب ( خوب نیست )، و لباس نشسته از لباس شسته بهتر است ، و لباس زربفت ، زن خردمند و کنیز فهمیده و با ادب است ، و لباس بُرد ( کتانی ) و راه راه ، خیر و منفعت است و جامۀ رسنی ( نخی ) که مجهول و ناشناس باشد زخم تازیانه یا غمی سخت و شدید است که به بینندۀ خواب وارد می شود ، و جامۀ معین و معلوم مال و نعمت است .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  تعبیر لباس برد بر دو گونه است . یک نوع به دین و نوع دیگر به دنیا مربوط می شود ، لباس سفید دین است و لباس نو و عمامه مربوط به دنیا و امور مادی است ، اگر کسی ببیند لباس سفید نو و تمیز دارد هم برای دنیا و هم برای دین او خوب است . و اگر ببیند لباس ضخیم و تنگ بر تن دارد هم برای دین و هم دنیا بد است  ، و اگر لباس را کثیف و پاره ببیند دلیل بر فساد و تباهی دین و فساد و تباهی در امور دنیوی است ، و لباس سرخ در خواب برای زنان دلیل خوبی امور دنیای آنان است ، و برای مردان نیز خوب است ، و پیراهن ازار ( لنگ ) و طیلسان ( شنل ) و قبا و دستار ( عمامه ) برای مردان دلیل غم و اندوه یا جنگ و خصومت و دشمنی است ، و لباس زرد برای مردان دلیل بر بیماری است ، و به گفته بعضی از معبران اگر زنی در خواب ببیند لباس زرد پوشیده شوهر می کند ، و اگر شوهر دارد بیمار می شود ، و لباس سبز برای مرد و زن دلیل بر دیانت است ، و اگر ببیند مرده ای لباس سبز پوشیده دلیل بر رستگاری و نجات اخروی است ، و لباس سیاه در خواب برای کسی که همیشه سیاه می پوشد خوب است ، ولی برای کسی که همیشه لباس سفید می پوشد لباس سیاه در خواب نه برای دین و نه برای دنیایش خوب نیست ، و بعضی معبران گفته اند لباس سیاه برای خطیب و قاضی و پادشاه در خواب خوب است ، ولی برای مردم عادی دلیل بر غم و اندوه می باشد ، و لباس کبود دلیل بر تهمت و غم و مصیبت است ، اگر کسی ببیند لباس رنگارنگ و سبز و سرخ و زرد پوشیده است از پادشاه یا حاکم آن منطقه حرف تلخ و ناخوشایند می شنود . اگر ببیند لباس شسته پوشید از گناهان توبه می کند و اگر ببیند لباس چرک و کثیف بر تن دارد فقیر می شود ، و اگر ببیند لباس رنگارنگ بر تن دارد اگر زن یا ارتشی باشد برایش خوب است ، و اگر ببیند لباس وارونه و پشت و رو پوشیده برایش وضع ناپسند و ناشایسته ای پیش می آید .

   

  اسماعیل اشعث می گوید :

   

  اگر کسی در خواب ببیند که لباسی بر تن دارد که جلوی آن یک رنگ و پشت آن به رنگ دیگر است دلیل آنست که در رابطه با اهل دین و دنیا با حقارت و خواری زندگی می کند ، اگر ببیند لباس خود را می خورد مقدار زیادی از مال خود را خرج می کند ، و اگر ببیند لباس زیره ای رنگ پوشیده است در سفر می ماند یا به جهتی زندانی می شود ، و اگر ببیند لباس او گم شد یا از او گرفتند و او برهنه ماند مقام و منزلتش کم و خوار و حقیر می شود ، و اگر ببیند لباس خود را پاره کرد دچار اندوه می شود و با زن خود دعوا و خصومت می کند ، و اگر ببیند کسی لباس او را پاره کرد از آن شخص اندوهمند می شود ، اگر ببیند لباس خود و یا لباس خانوادۀ خود را مومی کرد با فامیل یا دوست خود دعوا و خصومت پیدا می کند ، و اگر ببیند لباس تا کرده را باز کرد به سفر می رود ، و اگر لباس باز کرده را تا کرد و پیچید مسافرش از سفر می آید ، و اگر ببیند لباس زنان را پوشیده است  مالش زیاد می شود و به ترس بزرگی دچار می گردد ، و بعضی گفته اند به غم و اندوه مبتلا می شود و حرمت و آبرویش را از دست می دهد ، و اگر ببیند لباس مردان را پوشیده است خیر و منفعت به او می رسد ، و در خواب لباس پیدا کردن دلیل بر مسافرت است و به اندازۀ بلندی و کوتاهی لباس ، سفرش به طول می کشد ، و اگر ببیند لباس را تمام کرد از غم و اندوه نجات می یابد .

   

  اصفهانی می گوید :

   

  بهترین لباس ها در خواب لباس پنبه ای است که در آن ابرشم به کار نرفته باشد ، و لباس عتـّابی ( موجدار ) از پنبه یا ابریشم و لباس خز هردو دلیل بر مال حرام و فساد و تباهی در دین است ، و لباس دیبای حریر و ابریشم در خواب برای مردان بد و برای زنان خوب است ، و لباس کهنه غم و اندوه از سوی پادشاه است ، و اگر کسی در خواب ببیند که لباس کهنه می فروشد خوب است ، و اگر ببیند لباس کهنه می خرد بد است ، و نیز اگر ببیند لباس کهنه پوشیده تعبیرش خوب نیست و اگر لباس کهنه را از تن درآورده خوب است .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن لباس نو در خواب بر چهار وجه است :

  1- زن

  2- پادشاه

  3- مال

  4- خیر و منفعت .

  و نیز می فرماید :

  اگر کسی در خواب ببیند که لباس خود را با قیچی برید چیزی به او می رسد ، و اگر ببیند دزدان لباس او را در آوردند در میان زنان او فساد و خیانتی روی می دهد .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  جامه و لباس در خواب ، کسب و کار مرد است . اگر ببیند جامه و لباس خوبی دارد کسب و کارش خوب می شود ، و اگر بد باشد کسب و کارش بد می شود ، و اگر پادشاه در خواب ببیند جامه اش سیاه است حال و وضعش خوب خواهد بود ، و اگر مردم جامۀ خود را در خواب سیاه ببینند به غم و اندوه گرفتار می شوند ، و جامه و لباس زرد در خواب بیماری است و جامۀ سرخ در خواب خوشحالی و توفیق و طاعت و عبادت است ، و به دلیل آنکه جامۀ سبز رن گلباس اهل بهشت است جامۀ سبز نیز خوب است . خدای متعال می فرماید : « بالاپوششان دیبای سبز و حریر زربفت است – سورۀ الدهر ، آیۀ 21 » و جامۀ سفید شسته ، روبراه شدن کار و بار مردم است ، و جامۀ کبود دلیل بر زیان و گرفتاری است ، و جامۀ سوخته دلیل بر آفت و زیان از سوی پادشاه است ، و جامۀ پاره فاش شدن راز است ، و جامۀ پشمی و نمدی و جل و پلاس پشمی همگی دلیل آنست که مال و نعمت بدست می آورد ، و لباس وصله دار دلیل فقر و تنگدستی است ، و لباس چرک و کثیف از هر نوع که باشد ، غم و اندوه است ، و لباس کاغذی دلیل بر سرزنش و بدگوئی است ، و لباسی که از پوست چارپایان باشد دلیل آنست که خیر و منفعت به او می رسد ، و لباس بی درز به شکل کفن دلیل آنست که کارهای دینی او سرانجام پیدا می کند ولی عمرش به آخر رسیده است ، و اگر ببیند پوست خز پوشیده است عزت و سربلندی و مقام و منزلت پید امی کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  PRchecker.info