تعبیر خواب | گ
 • نمايش صفحه شماره 36
 •  

   

  گوشت

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دیدن گوشت در خواب ، مال و ثروت است و هرچه گوشت پخته تر باشد ، آن مال راحت تر بدست می آید . اگر دید که گوشت خام می خورد ، مال و ثروتی با زحمت بدست می آورد و خرید و فروش گوشت در خواب بد است .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  اگر ببیند گوشت تن خود را خورد غیبت افراد خانوادۀ خود را می کند ، اگر ببیند گوشت پختۀ گوسفند خورد مال بدست می آورد .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  گوشت فربه و چاق بهتر از گوشت لاغر است ، اگر ببیند گوشت خرید و به خانه برد دلیل هلاکت است .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر ببیند گوشت اسب خورد از پادشاه به او منفعتی می رسد ، اگر ببیند گوشت شتر خورد مال یتیمی را با رنج و بیماری می خورد ، اگر ببیند گوشت آهو خورد از زنی به او منفعت می رسد ، اگر ببیند گوشت ببر خورد مال دشمن را می خورد ، اگر گوشت پرستو خورد مال کمی بدست می آورد ، اگر گوشت بز خورد بیمار و به مصیبت دچار می گردد ، اگر گوشت اردک خورد مال می یابد ، اگر گوشت پلنگ خورد در جنگ و شجاعت نامدار و مشهور می شود ، اگر گوشت گنجشک خورد مال فرزندش را می خورد ، اگر گوشت قرقاول خورد بیمار می شود ، اگر گوشت میمون خورد نیز تعبیرش همین است ، اگر گوشت فیل خورد به واسطۀ پادشاه مال بدست می آورد ، اگر گوشت خرگوش خورد از زنان به او ارث می رسد ، اگر گوشت خرچنگ خورد از زنان مال بدست می آورد ، اگر ببیند گوشت دُرّاج خورد مال زنی را می گیرد ، اگر گوشت راسو خورد مال دزدی را می خورد ، اگر گوشت روباه خورد دچار بیماری و ترس می شود ، اگر گوشت زاغ خورد مال مرد فاسقی را می خورد ، اگر گوشت سنگخواره ای خورد مال ابلهی را می خورد ، اگر ببیند گوشت سوسمار خورد با زحمت مال بدست می آورد ، اگر گوشت سار خورد مسافری به او خدمت می کند ، اگر گوشت سگ خورد بر دشمن پیروز می گردد ، اگر گوشت سیمرغ خورد بزرگی به او خدمت می کند ، اگر گوشت شاهین خورد ستمگری به او نیکی و خدمتی می کند ، و اگر گوشت بره خورد با گمراهی پیوند و ارتباط پید ا می کند ، اگر ببیند گوشت شیر خورد از پادشاهی به او منفعت می رسد ، اگر ببیند گوشت طاووس خورد مال کامل و تمامی بدست می آورد ، اگر ببیند گوشت طوطی خورد علم می آموزد ولی برای او فایده ای ندارد ، اگر ببیند گوشت قمری خورد زنی زیبارو به او خدمتی می کند ، اگر ببیند گوشت گاو یا گاومیش خورد منفعت می یابد ، اگر گوشت گاو کوهی خورد مال زن یا کنیز را می گیرد ، و تعبیر گوشت کبوتر نیز همین است ، اگر گوشت گربه خورد از سفر دوری مال بدست می آورد ، اگر گوشت لاک پشت خورد از عالمی علم می آموزد ، اگر گوشت کفتار خورد پیره‏زنی او را سحر و جادو می کند ، اگر ببیند گوشت کلاغ خورد مال مردی صحرا نشین را می خورد ، اگر گوشت خرگوش خورد نعمت فراوانی بدست می آورد ، اگر ببیند گوشت ماهی خورد مال فراوانی بدست می آورد ، اگر گوشت مرغ خانگی خورد مال کنیز و خادم را می خورد ، اگر ببیند گوشت پرندگان آبی خورد به سروری و فرمانروائی می رسد ، اگر گوشت نهنگ خورد بلائی به او می رسد ، اگر گوشت هدهد خورد مال شخص زیرکی را می خورد ، اگر گوشت هما ( پرنده ای شبیه شاهین ) را خورد پادشاه به او نیکی و احسان می کند .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر خوردن گوشت حیوانات در خواب بر چهار وجه است :

  1- مال

  2- میراث

  3- ثروتمندی

  4- مصیبت

  و دیدن گوشت حیوان حلال گوشت دلیل بر مال حلال و حرام گوشت دلیل بر مال حرام است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
  PRchecker.info