تعبیر خواب | ق
 • نمايش صفحه شماره 11
 •  

   

  قرآن خواندن

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگرکسی در خواب دید که آیۀ رحمت می خواند ، مژده ای از طرف خدای متعال به او می رسد و باید شکرگزاری کند . ولی اگر آیۀ عذاب را می خواند ، دلالت بر خشم خدای متعال دارد و باید توبه کند .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر کسی در خواب ببیند نصف قرآن را خواند نیمی از عمرش گذشته است ، و اگر ببیند همۀ قرآن را حفظ است علم و امانت پیدا می کند و اگر ببیند صدای تلاوت و قرآن شنید دیانتش قوی می شود .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر ببیند قرآن را ختم کرد به مرادها می رسد ، و بعضی می گویند آخر عمر اوست ، اگر ببیند قرآن را بلند خواند کارش بالا می گیرد ، و اگر آیۀ خاصی را تلاوت کرد تفسیر همان آیه تعبیر خواب اوست ، اگر ببیند یک هفتم قرآن را خواند از غم خلاص می شود ، اگر کسی که در بیداری نمی تواند قرآن بخواند در خواب ببیند که قرآن خواند اجلش فرا رسیده است ، خدای متعال می فرماید : « نامۀ اعمالت را بخوان که امروز خودت برای رسیدگی به اعمالت کافی هستی – سورۀ اسراء ، آیۀ 14 ».

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر قرآن خواندن در خواب بر چهار وجه است :

  1- سلامتی از آفات

  2- ثروتمندی

  3- کامیابی و به مراد دل رسیدن

  4- نهی از منکر و مردم را به پرهیزگاری فرمان دادن .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  PRchecker.info