تعبیر خواب | ش
 • نمايش صفحه شماره 33
 •  

   

  شنا کردن

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر شنا کردن در خواب ، کسب روزی و معاش با مکر و حیله است . اگر دید که هنگام شنا کردن در آب صاف و زلالی غرق شد ، در عزت و سعادت دنیوی غرق می شود .

   

  ابراهیم می گوید :

   

  اگر ببیند در دریا شنا کرد و نتوانست به ساحل بیاید در بند و گرفتاری می ماند ، اگر ببیند در آب مُرد به دست دشمنان هلاک می شود .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر ببیند در آب غرق شد و مُرد ، در اشتغالات دنیوی غرق می شود ، اگر ببیند با شنا کردن از دریا بیرون آمد و لباس پوشید از شغل و ماموریت پادشاه خلاص می شود ، اگر برعکس این ببیند در امور دنیا یعنی شغل و خدمت پادشاه می ماند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
  PRchecker.info