تعبیر خواب | سوره های قرآن
 • نمايش صفحه شماره 15
 •  

   

  سورۀ یوسف ( اقتباس از صفحۀ 283 نسخۀ صبح روان )

   

  هر کس در خواب ببیند که سورۀ یوسف یا جزئی از آن را قرائت می کرد یا کسی بر او قرائت می کرد نافع است .

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  که وی را دشمنان زیادی باشد از اهل خود و روزی و مال او در غربت باشد و به او ظلم می شود کما اینکه به حضرت یوسف (ع) ظلم شد و به سفر می رود و پادشاه شهری از شهرها یا جزئی از زمین با زیبایی تمام حسن صورت و سیرت به ریاست و مال نائل می شود و خداوند کارها را بر او آسان می کند و گفته شده خواندن سورۀ یوسف (ع) مژده خیرات و بی نیازی بعد از فقر و عزت بعد از ذلت و فراخی پس از تنگدستی است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
  PRchecker.info