تعبیر خواب | ز
 • نمايش صفحه شماره 24
 •  

   

   

  زن

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  دیدن زن جوان در خواب برای مردان دلالت بر شادی و کامیابی دارد و زن پیر ، دنیا و مشغله دنیوی است . دیدن زنان در خواب برای مردان کلاً شادی و رسیدن به مقصود است و مقدار آن شادی به زیبایی و چاقی و لاغری و قدر و منزلت آن زن بستگی دارد که در خواب دیده است . بهترین زنان در خواب زنی است که معروف نباشد و زن خوب و خوش اندام ، دلالت بر گشایش و فراخی روزی است و زن زشت و لاغر دلالت بر قحطی و فقر دارد . زن خوشحال و آرایش کرده دلیل بر دستیابی به آرزوهای دنیاست و پیرزن زشت و کثیف ، بدی وضع و حال و نامرادی است .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر زنی در خواب ببیند که مثل مردان قضیب و آلت مردی دارد دارای فرزندی است یا آبستن می شود و فرزندی به دنیا می آورد ، و اگر زن جوان خواب ببیند که پیر شده دلیل بر خیر و صلاح و درستی دین و دنیای اوست ، و اگر زنی ببیند که مثل مردان آلت دارد و جماع می کرد مرتکب کار زشتی می شود ، و اگر مردی در خواب ببیند که زنش از پشت با او جماع کرد (!) احترام و منزلتش از دست می رود ، و اگر زنی ببیند که مرد شد و لباس مردانه پوشید اگر زن عفیف و پارسایی باشد دلیل بر خیر و صلاح اوست ، و اگر زنی فاسد باشد دلیل بر شر و فساد اوست .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  دیدن زن فاسد در خواب برای کسانی که طالب دنیا هستند دلیل بر افزایش مال و نعمت دنیوی است ، و برای افراد صالح و پرهیزکار دلیل بر افزایش علم و صلاح می باشد ، و زن غریب و ناشناس در خواب بهتر از زن آشنا است ؛ اگر مردی ببیند کسی به زن او دست درازی کرد بستگان آن زن ثروتمند می شوند ، و اگر ببیند زنش برای فساد و بی عفتی نزد افراد بیگانه و نامحرم رفت به او یا شوهرش از آن مرد نیکی و منفعت می رسد ، و اگر ببیند کسی به زن او نیزه یا شمشیر داد پسری به دنیا می آورد ، و اگر ببیند کسی به او دوا داد دختری می زاید .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن زن در خواب بر شش وجه است :

  1- شادی و مقصود

  2- دنیا

  3- کار و شغل دنیوی

  4- فراوانی نعمت

  5- قحطی و تنگدستی

  6- ثروتمندی .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  PRchecker.info