تعبیر خواب | ز
 • نمايش صفحه شماره 23
 •  

   

   

   

   

  زمین

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر در خواب دید که روی زمین او سبزه و گیاه با مال و اثاثیه است صاحب علم و فضیلت می شود و به ثواب اخروی نائل می گردد . اگر ببیند که در بیابانی است و آن محل را می شناسد به سفر دوری می رود . اگر دید که زمین را کند و از خاک آن خورد به قدر آن مال به دست می آورد . اگر ببیند که بدون آن که جایی و گودالی باشد ، در زمین ناپدید شد می میرد . اگر دید که زمین را به صورت چاه یا سرداب می کند ، با حیله و مکر مالی به دست می آورد . اگر ببیند که زمین او را در میان گرفت به جهت زنان به غم و مصیبت مبتلا می گردد و مالش تلف می شود.اگر دید که از زمینی وسیع و گشاد به زمینی تنگ آمد از کار خوبی به کار بدی می پردازد.

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  زمین در خواب زن است ؛ اگر ببیند زمینی بزرگ و وسیع و صاف و یک دست دارد و خاک آن پاکیزه و مرغوب است دلیل آنست که زنانی عفیف و درستکار دارد که در میان زنها ، صاحب فضیلت و مقام و منزلت می باشند ، و اگر ببیند زمین او بسیار وسیع است  به طوری که نهایت آن پیدا نیست با زنی ازدواج می کند که به واسطۀ آن زن مال و نعمت و دارایی بسیار به دست می آورد ، و اگر ببیند در آن زمین سبزه و گیاهان ناشناخته ای هست و متعلق به اوست آن شخص مسلمان می باشد زیرا سبزه در خواب اسلام است .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر ببیند زمین با او حرف زد و او را به خیر و نیکی بشارت داد در امور دینی و دنیوی کارهای خیر و زیادی انجام می دهد به طوری که مردم شگفت زده می شوند و بعد از وفاتش از او یاد می کنند ، و اگر نفهمد زمین به او چه گفت خیراتی انجام می دهد که کسی نمی کند ، و اگر ببیند زمی زیر پای او پیموده شد آخر عمرش رسیده است ، و اگر ببیند قسمتی از زمین در زیر او پیموده شد زندگی و معاش او دچار تنگی می شود ، و اگر ببیند آن زمین مال شخص معروفی است  وضع زندگی و معاش صاحب زمین خوب می شود ، و اگر ببیند زمین خود را وسعت داده است عمر صاحب زمین دراز خواهد بود ، و اگر ببیند زمین را می پیمود به سفر می رود .

   

  اسماعیل اشعث می گوید :

   

  اگر ببیند زمین را جهت کشاورزی شخم می زد به شغل بزرگی می پردازد و از زن منفعت به او می رسد یا از سفر نعمتی به دست می آورد ، اگر زمین خود را آباد ببیند کار و بارش خوب و روبراه می شود ، و اگر آن را ویران ببیند وضع و کارش رکود پیدا می کند یا با کسی مرافعه و خصومت می کند ، و اگر کسی خود را در میان زمین کشت شده ببیند با کسی شریک می شود یا با زنی ازدواج می کند ، و اگر کسی خود را در میان زمینی که در آن گل روئیده است سرگشته ببیند با زنی دیندار و پارسا ازدواج می کند و از او صاحب فرزند می شود ، و اگر ببیند آن گـُل با آفتاب پژمرد و افتاد فرزندش نمی ماند ، و اگر ببیند آب رودخانه زمین او را غرق کرد و کشت او را تلف نمود از پادشاه در امان و به سلامت می ماند .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن زمین در خواب بر چهار وجه است :

  1- زن

  2- دنیا

  3- مال

  4- ولایت و فرمانروایی .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  PRchecker.info