تعبیر خواب | ز
 • نمايش صفحه شماره 20
 •  

   

   

  زلزله

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر کسی در خواب دید که زلزله شده و زمین می لرزد به مردم آن سرزمین آسیب و بلا خواهد رسید و شاید که بیماری هم شیوع یابد . اگر دید که زمین زیر و رو شد ، مردم آن سرزمین به بلا و فتنۀ بزرگی دچار خواهند شد .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر ببیند زلزلۀ سبکی شد و زمین آهسته جنبید و یک طرف فرو رفت و یک طرف دیگر به حال خود باقی ماند دلیل آنست که پادشاهی به آن ناحیه می آید و مردم را اذیت می کند و اموالشان را غارت می کند .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن زلزله و ناپدید شدن و به زمین فرو رفتن در خواب همگی محنت و بلایی عظیم به جهت پادشاه یا قحطی یا بیماری است ، خدای متعال می فرماید : « او ( قارون ) و خانه اش را به زمین فرو بردیم – سورۀ قصص ، آیۀ 81 » و در همه حال زمین لرزه در خواب ، عذاب و علامت بدی برای مردم آن سرزمین است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  PRchecker.info