تعبیر خواب | د
 • نمايش صفحه شماره 39
 •  

   

  دندان

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  اگر ببیند دندان جلویی او برر کف دستش افتاد و یا بر زمین و یا در کنار او افتاد ولی خاکی نشد صاحب فرزند می شود و یا دارای خواهر و برادر می گردد . اگر دید که دندان جلویی او به زمین افتاد و در میان خاک گم شد یکی از این افراد می میرد و یا از او جدا می شود به طوری که هیچکس خبری از او به دست نمی آورد . اگر ببیند که بعضی از دندانهای او شکست و یا ضایع شد دلیل آنست که به یکی از این افراد بلا و مصیبتی خواهد رسید . اگر دید که دندان جلویی او آسیب دیدو یا ضربه ای خورد ، با این افراد دشمنی پیدا می کند . اگر دید که یکی از دندانهای جلوی او کنده شد به یکی از این افراد حرف زشتی می زند و از او جدا و دور می شود . اگر ببیند دندانهای جلوی او اضافه شد و یا خوب و پاکیزه شدند به یکی از این افراد خیر و شادی می رسد . اگر دید که کنار دندانهای جلویی او دندانی درآمده چنانچه در ردیف بالا باشد صاحب پسر یا برادری می شود و اگر در ردیف دندانهای پایین باشد صاحب دختری می گردد . اگر دید که دندان جلویی خود را کند ، دندان یکی از این گروه ( فرزندان ، خواهران ، برادران و یا پدر و مادر ) خود را می گذارد . اگر ببیند که همۀ دندانهایش در کف دست و یا کنار او افتاده اند ، افراد خانواده اش زیا د می شوند و اگر دید که همۀ دندانهایش ریخت و یا در میان خاک گم شد ، گروهی از خانواده اش هلاک می شوند و تعبیر هر دندان به کسی که به آن دندان تعلق دارد بر می گردد و اگر ببیند دندانهایش از شیشه و یا نقره و یا سفال و نظایر آن است ، مرگش نزدیک شده است . اگر ببیند از دل او دندان روئیده است زود هلاک می شود ، و بعضی از معبران می گویند افتادن دندان دلیل بر پرداخت بدهی و وام است ، و بعضی می گویند دلیل بر جنگ و خصومت می باشد .

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

  دندان در خواب ، خانواده و بستگان صاحب خواب است ، و دندانهای بالا بر مردان ایشان و دندانهای پایین بر زنان ایشان دلالت دارد ، و دندانهای جلو فرزندان و و خواهران و برادران یا پدر و مادر است ، و دندانهایی که کنار آن است عمو و پسر عموها ، و دندان کنار اینها که به آن ثنایا می گویند بزرگ وسرکردۀ خاندان است ، و دندان دیگر دایی و پسر دایی ها می باشند ، و دندانهای عقب بستگان دور او هستند . بعضی از معبران می گویند : دندان های جلو و دندان های طرف راست آن دلیل بر پدر و بستگان پدری است ، و دندان های طرف چپ دلیل بر مادر و بستگان مادری است ، اگر ببیند دندان جلو لق شده یکی از افراد که گفتیم بیمار می شود .

   

  کرمانی می گوید :

   

  دندان بالا دلیل بر مردان است و دندان پایین دلیل بر زنان ، اگر ببیند همۀ دندان هایش در کنارش افتاد و همه را در کف دست خود گرفت بستگان خود را جمع می کند و نمی گذارد از او جدا شوند ، اگر ببیند دندان هایش خوشبو و معطر است بستگانش از او تعریف و تمجید می کنند و اگر برعکس این ببیند بستگانش غیبت او را می کنند ، و اگر ببیند دندانش درد گرفت و آن را کشید مال به دست می آورد ، اگر ببیند دندانش سیاه شده به غم و اندوه دچار می شود ، اگر ببیند دندانهایش افتاده بودند و آنها را در پارچه ای پیچید عمرش طولانی خواهد بود به طوری که همۀ دودمان او پیش از او از دنیا می روند و او فوت همۀ آنها را درک می کند .

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر ببیند دندانش درد می کرد و او آن را به دست گرفت اگر با دست راست می گرفت منفعتی که از سی درهم کمتر و از صد درهم بیشتر نیست به دست می آورد ، و اگر با دست چپ گرفت آن منفعت کمتر از سیصد درهم و بیشتر از ده هزار درهم نخواهد بود ، و اگر با هر دو دست گرفت مال فراوانی به دست می آورد ، اگر ببیند از میان دندان ها دندان خون آلودی را به دست گرفت آن دندان را می کشد ولی به او مصیبتی نیز وارد می شود ، اگر ببیند بعضی از دندان هایش ناپدید شدند به تعداد آن افرادی از بستگانش به غربت می روند و به سلامت برمی گردند ، اگر ببیند همۀ دندان هایش روی زبان جمع شدند و دوباره سر جای خود قرار گرفتند بستگانش از او گله و شکایت می کنند .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر دیدن دندان ها در خواب بر شش وجه است :

  1- خانواده و بستگان

  2- مال

  3- منفعت

  4- غم و اندوه

  5- گزند و زیان

  6- دوری و جدایی از خویشان .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  PRchecker.info