تعبیر خواب | د
 • نمايش صفحه شماره 26
 •  

   

  دریا

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر دریا در خواب ، پادشاه یا فردی عالم و دانشمند است . اگر ببیند که آب دریا روشن و صاف است ، ستمگر و فاسد است . اگر دید که همۀ آب دریا را خورد پادشاهی عالم و فاضل است . اگر ببیند که مقداری از آب دریا را خورد به اندازۀ آن مقام و عزت و احترام پیدا می کند ، اگر دید که با شنا از دریا بیرون آمد ، از خدمت پادشاه بیرون می آید و یا از زندان خلاصی پیدا می کند . اگر ببیند که در دریا غرق شد و مُرد و آب بعداً او را بالا آورد ، در کارهای دنیا با حرص و آز غرق می شود . اگر دید که در دریا غرق شد ولی نجات یافت و بیرون آمد ، از کار دنیا خلاص می شود . اگر دید که از دور به دریا نگاه می کرد و نزدیک آب نرفت به آرزوی خود نمی رسد و اگر روی دریا راه می رفت ولی پایش تر نمی شد از آتش جهنم ایمنی می یابد و کارهای دنیایش آسان می شود .

   

  کرمانی می گوید :

   

  اگر کسی در خواب ببیند که دریاست خدمتگزار پادشاه یا مطیع و فرمانبر شخص فاضل و دانشمند می شود ، و اگر ببیند میان دریا متحیر و سرگردان مانده است به کار خطرناکی گرفتار می شود ، اگر ببیند از دریا بیرون آمد از غم نجات می یابد ، و اگر ببیند آب دریا خورد و آب آن بسیار سرد بود اگر بینندۀ خواب عالم باشد از علم بهرۀ کاملی می یابد ، خدای متعال می فرماید : « بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه کلمات پروردگارم به پایان رسد دریا تمام می شد – سورۀ کهف ، آیۀ 109 ». اگر بینندۀ خواب از افراد پادشاه است از پادشاه ایمن می گردد یا علم می آموزد و از آن علم بهره ای نصیبش می شود ، اگر ببیند آب دریا به شدت گرم بود و او از آن خورد مرتکب گناه می شود و تعبیر آن بسیار بد است ، خدای متعال می فرماید : « و به دوزخیان آب جوشان آشامانیده می شود و درونشان را پاره پاره می سازد – سورۀ محمد (ص) ، آیۀ 15 » و اگر ببیند آب دریا نامطبوع و متعفن بود دشمنی نیرومند پیدا می کند که برای او به شدت خطرناک است ، خدای متعال می فرماید : « ( آشامیدنی دوزخیان به گونه ای است که ) آن را می آشامد و نمی تواند آن را به آسانی فرو برد – سورۀ ابراهیم ، آیۀ 17 ».

   

  جابر مغربی می گوید :

   

  اگر ببیند در آب دریا راه می رود موفق به طاعت و عبادت می شود ، و اگر ببیند آب دریا افزایش یافت لشکر پادشاه زیاد می شود ، و اگر آب دریا کاهش یافت لشکر پادشاه کم می شود ، و اگر ببیند آب دریا خشک شد پادشاه و لشکرش نابود می شوند ، و اگر ببیند قسمتی از آب دریا را خورد و در او اثری نکرد پادشاه یا عالمی را نابود می سازد ، اگر ببیند آب دریا و رودها جمع شدند پادشاه آن سرزمین مال و خزانۀ خود را در یکجا گرد می آورد ، و اگر ببیند از دریا موج هایی بلند شد و ابر هوا را تاریک کرد دلیل بر گناه و عصیان مردم آنجاست ، خدای متعال می فرماید : « ( همچون ظلمات دریای ژرفی که ) امواج آن یکی بالای دیگری برخیزد و بالای آن ( پردۀ ستبر ) ابر سایه فکند – سورۀ نور ، آیۀ 40 » و اگر ببیند از دریا موجی برخاست یا از دریا صید و شکار کرد به اندازۀ آن روزی حلال به دست می آورد و در معاش خانوادۀ او گشایش پیدا می شود ، خدای متعال می فرماید : « شکار و صید دریایی و خوردن آن بر شما حلال است – سورۀ مائده ، آیۀ 96 ». و اگر ببیند آب دریا شور است و از آن خورد کسب حلال را رها می کند و به کسب حرام می پردازد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
  PRchecker.info