تعبیر خواب | حشرات
 • نمايش صفحه شماره 11
 • عقرب

   

  ابن سیرین می گوید :

   

  تعبیر عقرب در خواب دشمنی ضعیف است . اگر ببیند عقرب او را گزید دشمن به او سخنی تلخ و ناراحت کننده می گوید ، و صاحب خواب غمگین می شود ، اگر ببیند عقربی را کشت بر دشمن پیروز می شود .

   

  ابراهیم می گوید :

   

  اگر کسی ببیند عقربی  داشت و آن عقرب مردم را می گزید از مردم بدگوئی می کند ، و اگر ببیند عقربی را به راحتی و با میل خورد دشمن با زن او فساد و خیانت می کند .

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

  تعبیر عقرب در خواب بر سه وجه است :

   

  1-    دشمن

   

  2-    حاسد

   

  3-    سخن چین .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  PRchecker.info