تعبیر خواب | پرندگان
 • نمايش صفحه شماره 33
 •  

   

   

  ماهی خوار

   

   

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  مرغ ماهی خوار در خواب دلالت بر زن دارد ، اگر ببیند که مرغ ماهی خواری دارد زن خواهد گرفت و اگر دید مرغ ماهی خوار از دست او پرید زنش را طلاق می دهد .

   

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  دیدن ماهی خوار در خواب دلیل غم و اندوه است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  PRchecker.info