تعبیر خواب | پرندگان
 • نمايش صفحه شماره 31
 •  

   

   

  گنجشک

   

   

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند جوجه های گنجشک را شکار می کند و گردن آنها را می شکند و آنها را توی کیسه می اندازد ، معلم بچه ها می شود و آنها را به شدت تنبیه می کند و می زند و اگر گنجشک قرمز را شکار کند زنی زیبا رو می گیرد و یا کنیزی خوشگل می خـَرد و اگر دید گنجشکی زرد گرفت زنی بیمار و زرد چهره می گیرد .

   

   

   

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

   

   

  اگر بینندۀ خواب درستکار و پارسا باشد گنجشک در خواب ، مردی صاحب منزلت و مقام است ، و اگر بینندۀ خواب پارسا نباشد و ببیند که گنجشکی را با تله و وسیله ای دیگر گرفت با فردی بی سر و پا مکر و حیله می کند و او را شکست می دهد ، و اگر ببیند گنجشک ماده گرفت زنی محترم بر او پیروز می شود ، و اگر ببیند از گوشت آن خورد به قدر آن از مال او به آن زن می رسد ، و اگر ببیند جوجه های گنجشک را از لانۀ آن بیرون آورد به رنج و اندوه دچار می شود .

   

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر یک گنجشک در خواب ببیند فرزند است ، و اگر ببیند گنجشک های زیادی صدا می کردند با مردمی آشوب طلب سر و کار پیدا می کند ، و اگر ببیند گنجشکی را در دهان گذاشت و بلعید فرزندی پیدا می کند ، اگر ببیند گنجشک را کشت یا در دست او مرد زیانی به او می رسد و فرزندش می میرد ، اگر ببیند لانۀ گنجشک را به دست گرفت صاحب فرزندی درشت جثه و تنومند می شود .

   

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن گنجشک هار در خواب بر نه وجه است :

  1- پادشاه

  2- حاکم و والی

  3- مردی محترم

  4- غلام زیبا روی

  5- قاضی

  6- تاجر

  7- مرد راهزن

  8- مرد دشمن خو و ستیزه جو

  9- مردی که به جماع کردن حریص و مشتاق است .

   

   

   

   

  معبران می گویند :

   

  یافتن گنجشک در خواب ، فرزند یا غلام است ، اگر ببیند گنجشکی کور دارد با مردی اهل هوی و هوس و بد کردار دوستی پیدا می کند و یافتن گنجشک در خواب دلیل آن است که اگر فقیر باشد شش درهم به دست می آورد ، و اگر دارا باشد شش هزار درهم به دست می آورد ، و خانۀ گنجشک در خواب دلیل خیر و شادی و ایمنی است ، اگر ببیند جوجۀ گنجشک ها را از لانه بیرون آورد از حلال و حرام فرزندی دارد ، و اگر ببیند گنجشک می خواند و او صدای آن را می شنید ، سخنانی شگفت آور می شنود . اگر صدای گنجشک ها را در خواب بشنود خدا را تسبیح کی کند ، و اگر ببیند گنجشک های زیادی به دست آورده است بر گروهی سروری می کند و مال فراوان به دست می آورد .

   

   

   

  حکایت :

   

   

   

  ابو خلده گفته است که نزد ابن سیرین بودم و مردی آمد و گفت خواب دیدم که گنجشک هایی در آستین دارم و یـکی یکی بیرون می آوردم و می کشتم و شهادتین می گفتم و در چاه می انداختم ! تعبیر آن چیست ؟

  ابن سیرین گفت : خانه ات کجاست ؟

  گفت : در فلان محله و فلان کوچه .

  ابن سیرین گفت : یک ساعت همین جا بنشین تا من برگردم و نزد پادشاه رفت و به او اطلاع داد که هم اکنون مرد پلید و تبهکاری پیش من است که مردم را اذیت می کند ، و ماموران پادشاه به خانۀ او رفتند و جستجو کردند و دیدند که نزدیک به پنجاه نفر را کشته و آنجا انداخته است و دریافتند که آن مرد آنان را با حیله به آنجا می برده و مالشان را می گرفته و خودشان را می کشته و در خانه می انداخته است . پادشاه فرمان داد او را کشتند ، و همه از این تعبیر شگفت زده شدند و نیز تعبیر گنجشک در خواب کودک خردسال است ، و خوب و بد آن به کودک خردسال مربوط می شود .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  PRchecker.info