تعبیر خواب | پ
 • نمايش صفحه شماره 44
 •  

   

  پیغمبران (ص)

   

   

  دیدن پیغمبران (ص) در خواب بسیار میمون و مبارک است و خبر از رستگاری دو جهان می دهد .

   

   

   

  علامۀ مجلسی (قده) می نویسد :

   

   

  اگر کسی در خواب پیغمبر زاده ای را دید ، نشان آن است که در آن سال آسایش و رفاه بیند و عزت و نعمت و شرف و دولت و ظفر و سعادت و ریاست و قوت و راحت یابد . چنانچه در خواب رسول خدا (ص) را ببینید آن ولایت و اهل آن به اصلاح در آیند و شما نیز در جهان کاری بغایت نیکو و پسندیده انجام می دهید که مستوجب بهشت هستید . چنانچه در بند باشید ، آزاد می شوید . اگر فقیر و درویش هستید ، توانگر و ثروتمند می شوید . اگر در غربت باشید ، به خانه و کاشانه خود بر می گردید . اگر مقروض و وامدار باشید ، دین شما ادا می شود . چنانچه بیمار باشید ، شفا می یابید . اگر کافری ، رسول خدا (ص) را در خواب بیند ، مسلمان خواهد شد . و چنانچه فاسق بیند ، توبه اش قبول می شود و اگر سلطانی چنین خوابی را ببیند ولایت او زیاد خواهد شد . چنانچه کارمند و یا شخصی که از نظر مقام در سطح پائین قرار دارد ، چنین خوابی را ببیند ، ارتقاء مقام یافته و مدارج عالی را طی می نماید . چنانچه در خواب رسول خدا (ص) را شاد و مسرور دیدید ، نشان آن است که وضع بینندۀ خواب روز به روز بهتر شود و شرف و جاه و منزلت می یابد . اگر پیغمبر خدا (ص) را غمگین و آزرده دیدید ، تعبیر آن برعکس است ، باید که توبه کنید تا گرفتار خشم خدا نگردید .

   

   

   

  دانیال پیامبر (ص) می فرماید :

   

   

  اگر کسی حضرت آدم (ع) را در خواب ببیند ، مهتر و بزرگ قوم می شود و به جاه و مقام و ریاست می رسد . اگر کسی هابیل را در خواب ببیند ، مومن و مقدس و پارسا و پرهیزکار می گردد . اما ستمکش و مصیبت زده خواهد بود . اگر حضرت شیث (ع) را در خواب ببیند ، خداوند به او علم و زهد و حکمت و فرزند بسیار و عمر طولانی عنایت فرماید . چنانچه حضرت نوح (ع) را در خواب ببینید ، عمر شما طولانی و زندگی را به شادی می گذرانید ولی قدری به رنج می افتید . اگر حضرت ادریس (ع) را به خواب ببینید ، رفعت و بزرگی و عزت می یابید . چنانچه حضرت ابراهیم (ع) را در خواب ببینید ، بر کارهای خیر راغب شوید و قضاء حاجت یابید . اگر حضرت اسمعیل (ع) را در خواب ببینید ، در فکر آخرت خواهید افتاد . مسجدی بنا می کنید و یا ساختمانی عامه المنفعه بنا می نمائید . چنانچه حضرت اسحق (ع) را در خواب ببینید ، دشمن قوی پنجه ای بر شما مسلط می شود ولی عاقبت الامر شما نیز بر او ظفر می یابید و او را هلاک خواهید کرد . اگر حضرت یعقوب (ع) را در خواب ببینید ، خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا خواهد فرمود . چنانچه در خواب حضرت یوسف (ع) را ببینید ، به تهمت نا حقی گرفتار می شوید و دچار رنج و غم و اندوه می گردید ، ولی عاقبت خوبی خواهید داشت و از همۀ رنجها و غمها نجات می یابید و دولت و عزت و رفعت می یابید و شاید هم از علم تعبیر خواب چیزی تحصیل نمایید . اگر کسی حضرت زکریا (ع) را در خواب ببیند ، صاحب فرزندی می شود و دعایش مستجاب می گردد . چنانچه حضرت یحیی (ع) را در خواب ببینید ، به پرهیزکاری و تقوی و خیر و نیکی روی می آورید و از گناهان ایمن خواهید ماند . اگر حضرت شعیب را در خواب ببینید ، نشان آن است که با شخصی معامله ای انجام می دهید که زیان خواهید کرد . چنانچه حضرت یونس (ع) را در خواب ببینید ، از بسیاری دعا و زاری که می کنید از آتش دوزخ در امان خواهید ماند . چنانچه حضرت ایوب (ع) را در خواب ببینید اموال شما را دزد خواهد برد و فرزندانتان می میرند . ولی چندی نمی گذرد که خدای تعالی بیشتر از آنچه را که از دست داده اید به شما عطا خواهد فرمود . چنانچه حضرت داود (ع) را در خواب ببینید ، زهد و تقوا پیشۀ خود سازید . دولت و قوت و عزت می یابید و به مقام ریاست و سروری خواهید رسید . چنانچه حضرت سلیمان (ع) را در خواب ببینید ، مملکت و بزرگی و عزت می یابید . اگر حضرت موسی (ع) را در خواب ببینید ، بر دشمنان ظفر یافته و همۀ آنها را هلاک می نمائید و از شر آنها ایمن خواهید ماند . چنانچه حضرت عیسی (ع) را در خواب ببینید ، مرد نیک سیرت و با ایمان هستید . خداوند چیزی به شما بیاموزد که دیگران را متمتع و بهره مند سازید و فرزندان پاک و خوش سیرت نیز عطا می فرماید .

  روی هم رفته دیدن پیغمبران (ص) در خواب میمنت و شکون دارد و باعث شرف و عزت و جاه و رفعت و مقام می گردد .

   

   

   

  کرمانی می نویسد :

   

   

  اگر رسول خدا (ص) را در شهر و یا کوچه ای به خواب ببینید ، گویای آن است که در آن دیار روزی و نعمت فراخ گردد و اهل آن دیار بر دشمن ظفر خواهند یافت . اگر در خواب دیدید که قسمتی از اندام پیغمبر (ص) کبود بود ، ضعف و سستی در دین مردم آن سامان پدید آمده و خوار و ذلیل خواهند شد . چرا که دیدن نقصی در اندام مبارک رسول خدا (ص) نقص در راه دین است . اگر در خواب ببینید که پیغمبر (ص) از میوه های تر و یا خشک چیزی به شما داد ، به قدر آن علم و حکمت خواهید آموخت . چنانچه ببینید که از جامه ها و لباس چیزی به ما دادند ، نشان آن است که پارسائی و پرهیزکاری و تقوای شما و خدماتتان در راه اسلام مورد قبول حق تعالی است به خصوص که آن جامه ها را سفید و یا سبز رنگ ببینید .

   

   

   

  ابن سیرین می نویسد :

   

   

  هر نقصی که در خواب در رسول خدا (ص) ببینید آن نقص به خود شما بر می گردد ، چرا که رسول خدا (ص) را هم افراد مومن و خوب به خواب می بینند و هم افراد فاسد و بد . و پیغمبر خدا (ص) هم مژده دهنده است و هم بیم دهنده . پس افراد نیک و مومن را مژده می دهد به آنچه می خواهند . و افراد بد را بر حذر می دارند از معصیت و گناه تا از عقوبت عقبی در امان باشند . چنانچه در خواب پیغمبر خدا (ص) را بیمار ببینید و یا اینکه خشمگین باشند ، خواب شما می گوید که اهالی آن شهر و دیار به حکم شریعت عمل نمی کنند و عقوبت سختی در انتظار آنان است . اگر رسول خدا (ص) را خنده رو و شادمان و راضی ببینید ، این خواب گویای آن است که رسول خدا (ص) از مردم آن دیار راضی هستند .

   

   

   

  عبدالله عباس می نویسد :

   

   

  اگر شتر پیغمبر (ص) را در خواب ببینید ، مردم آن دیار گرفتار رنج و مصیبت خواهند شد . اگر ببینید که به دنبال شتر رسول خدا (ص) می روید ، با یهودان و اهل بدعت موافقید . اگر در خواب ببینید که پیغمبر خدا (ص) را زیارت کردید ، مال و نعمت و برکت و عزت و ولایت می یابید . ولی اگر ببینید که رسول خدا (ص) برای شما اظهار تاسف می فرمودند ، شما در زمره کافرانید .

   

   

   

  امام صادق (ع) می فرماید :

   

   

  دیدن پیغمبر (ص) به رحمت و نعمت ، عزت و بزرگی ، دولت ، ظفر و سعادت ، ریاست و قوت و خیر دو جهان و نیکوئی مردمان آن دیاری که در آنجا خواب دیده شده تعبیر می شود .

   

  سلمان از حضرت رسول خدا (ص) نقل کرده است که فرموده اند : هر کس مرا به خواب ببیند حق را دیده ، . اگر اندوهی و زیانی به وی رسد ، عجب مدار که تاویل دیدن من دلیل بر سعادت دنیا و عقبی است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  PRchecker.info