تعبیر خواب | پ
 • نمايش صفحه شماره 20
 •  

   

  پستان

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

  تعبیر پستان در خواب دختر است ، و هر چه از کمی و زیادی و خوبی و بدی پستان در خواب دید به دختران مربوط می شود و اگر ببیند شیر از پستانش جاری شد نعمت و روزی دخترش فراوان می شود و مال حالا به دست می آورد ، و اگر ببیند به جای شیر خون از پستانش جاری است مال حرام به دست می آورد ، و اگر دید پستانش بیش از اندازه پائین افتاده صاحب دختری می شود ، و اگر دید شیر در پستان او جمع شده اگر زن ندارد زن می گیرد و فرزند پیدا می کند ، و اگر زن داشت ثروتمند می شود و اگر پیر زنی این خواب را ببیند فقیر و مستمند می گردد و اگر زن جوان این خواب را دید عمرش طولانی خواهد بود و اگر دختری این خواب را ببیند در همان کودکی می میرد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

  اگر مردی در خواب ببیند که پستان مردی را می مکد بیمار می شود ، و اگر زنش آبستن باشد پسر می زاید ، و اگر زن در خواب ببیند که از پستان می خورد کار دنیا به رویش بسته می گردد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

  پستان مرد در خواب زن اوست ، و پستان زن دختر اوست ؛ اگر زنی ببیند پستانش بریده است دخترش می میرد ، و اگر مردی ببیند پستانش بریده است زنش می میرد ، و اگر زنی ببیند پستان دیگری زیر پستانش بیرون آمده دختر می زاید ، و اگر ببیند هر دو پستانش بزرگ شده وضع و حال فرزندانش خوب است و یا دخترش را شوهر می دهد ، و اگر ببیند از هر دو پستان خود شیر می خورد به اندوه و ملال دچار می شود ، و اگر ببیند از پستانش شیر به شکم او می رود زیانی به او می رسد ، و اگر ببیند یک پستانش در آتش می سوزد دخترش با پادشاهی سر و کار پیدا می کند ، و اگر ببیند سراسر بدنش پستان در آورده است خانواده و فرزندش بسیار می شود و اگر فرزند ندارد مالش افزایش پیدا می کند ولی از مردم سرزنش می بیند ، و اگر زنی ببیند که او را به پستانش آویزان کرده اند پسری نامشروع به دنیا می آورد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

  تعبیر دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است :

  1- فرزندان کوچک

  2- دختران

  3- خادمان

  4- برادران

  5- دوستان .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  PRchecker.info