تعبیر خواب | الف
 • نمايش صفحه شماره 12
 •  

   

  ازدواج

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

  اگر کسی در خواب ببیند که زن گرفت شرف و بزرگی پیدا می کند و اگر عزب و مجرد باشد با زنی ثروتمند ازدواج می کند و اگر ببیند زنش را طلاق داد شرف و بزرگی را از دست می دهد و اگر ببیند با زنی که مرده است ازدواج کرد و با او همبستر شد از ملک و مال آن زن چیزی به او می رسد و اگر دید با آن زن همبستر نشد مقدار کمی از مال او را به دست می آورد ، اگر زنی در خواب ببیند که مرد مرده ای با او ازدواج کرد و در خانه زن با او همبستر شد مال آن زن کاهش می یابد یا حال و وضع او دگرگون می شود و اگر مردی ببیند که زن گرفت ولی او را ندید و اسمش را ندانست اجلش نزدیک شده است و اگر زن را دید ولی خانه ناشناس باشد و آن خانه متعلق به مرده ای باشد  و آن مرده با آن زن همبستر شود آن زن می میرد و اگر آن خانه آشنا باشد به مال آن زن نقصان و کاهش وارد می گردد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

  اگر زنی شوهر دار در خواب ببیند که شوهر دیگری دارد ولی عروسی را نبیند عزت و احترام پیدا می کند و مالش زیاد می شود ، و اگر کسی ببیند که می خواهد عروسی کند ولی عروس را ندید و نشناخت برای او خطر مرگ است ، و بعضی می گویند که شخصی بدست او هلاک می شود ، و اگر ببیند بیمار است و با زنی ناشناس ازدواج کرد یا کسی ببیند که زنش شوهر کرده و آن شوهر را به خانه آورده است مال فراوانی پیدا می کند ، و اگر ببیند با زنی بد و نابکار ازدواج کرد و با او همبستر شد کار دشواری برایش آسان می شود ، و اگر با او همبستر نشد فایده اش کمتر است .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

  اگر کسی ببیند با دختری دوشیزه ازدواج کرد و دوشیزگی او را برداشت در آن سال زنی می گیرد یا کنیزی به دست می آورد و از پادشاه خیر و نیکی به او می رسد ، و اگر ببیند به حرام و نامشروع دوشیزگی دختر را برداشت مال حرامی به دست می آورد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

  تعبیر زن گرفتن در خواب بر چهار وجه است :  
     1- بزرگی و مقام
   
  2-  افزایش مال
   
  3-  آسایش
   
  4-  شادی و سرور
   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  PRchecker.info