22- درباره صله رحم

 

دربارۀ صلۀ رَحِم

 

صلۀ رحم و نیکی ، حساب را آسان می کنند و از ( ارتکاب ) گناهان نگه می دارند ، پس با خویشان خود پیوند کنید و به برادرانتان نیکی و احسان نمائید اگر چه به سلام کردن خوب و رد جواب آن باشد .

 

 

جمیل بن درّاج گوید از حضرت صادق علیه السلام دربارۀ گفتار خداوند جلّ ذِکرُه پرسیدم ( که فرماید ) : از خدائی که به نام او از همدیگر تقاضا می کنید و از ( قطع ) ارحام بترسید زیرا که خداوند مراقب شما است ، گفت حضرت فرمود : آن ارحام مردم است که خداوند عزوجل به صلۀ آن امر فرموده و آن را بزرگ شمرده است آیا نمی بینی که آن ( ترس از قطع رحم ) را مانند ترس از خودش قرار داده است .

 

 

صلۀ ارحام خلق را نیکو و دست را با سخاوت و نفس را پاکیزه نموده و روزی را زیاد گرداند و مرگ را به تاخیر اندازد .

 

 

عبدالله بن سنان گوید : به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم پسر عموئی دارم که من با او می پیوندم ولی او از من قطع رابطه می کند تا این که قصد دارم که اگر از من برید من نیز با او قطع رابطه کنم ، حضرت فرمود اگر تو با او بپیوندی و او از تو ببرد خداوند شما را با هم پیوند دهد و اگر تو از او ببری و او هم از تو ببرد خداوند از هر دو ببرد .

 

 

رَحِم به عرش آویخته و می گوید : بار خدایا بپیوند با کسی که با من پیوند نموده و ببر از کسی که از من بریده است و آن رحم آل محمد است و گفتار خدای عزوجل است که فرماید : آنان که پیوند می دهند آن چه را که خداوند به پیوند آن دستور داده است ، و رحم هر خویشاوند است .

 

 

با خویشاوندانت صلۀ رحم کن ولو به یک آشامیدن آب باشد ، و بهترین صلۀ رحم آزار نرسانیدن به اوست ، و صلۀ رحم مرگ را به تاخیر اندازد و موجب دوستی خانواده گردد .

 

 

به هر کس یکی از چهار خصلت نصیب شود داخل بهشت گردد : نیکی و احسان به والدین ، یا صلۀ رحم ، یا خوش همسایگی ، یا خوش خلقی .

 

 

صله رحم و خوش رفتاری با همسایه شهرها را آباد کرده و در عمرها می افزایند .

 

 

چیزی را جز صله رحم نمی دانیم که در عمر بیافزاید ، تا این که کسی که عمرش سه سال است و زیاد صلۀ رحم می کند خداوند به عمر او سی سال اضافه می کند و آن را سی و سه سال نماید ، و کسی که عمرش سی و سه سال است و قاطع رحم می باشد خداوند از عمر او سی سال کم کند و عمرش را سه سال قرار دهد .

 

 

صله رحم حساب را در روز قیامت آسان نماید ، خداوند تعالی فرماید : و کسانی که صله می نمایند بدانچه خداوند دستور صله او را داده و از پروردگارشان بیمناک بوده و از بدی حساب می ترسند .

 

 

سلیمان بن هلال گوید : به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که اولاد فلان ( قبیله ) به همدیگر نیکی و احسان می کنند و با هم صله می نمایند ، فرمود در این صورت اموالشان زیاد می شود و فزونی میابند و همیشه چنین باشند تا از همدیگر ببرند و چون چنین کنند ( آن فزونی ) از آن ها برداشته شود .

 

 

من دوست دارم که خدا بداند من برای خویشاوندانم گردنم را فرود می آورم ( تواضع می کنم ) و پیش از آن که آنها از من مستغنی شوند بر آن ها پیشدستی می کنم و صله می نمایم .

 

PRchecker.info