17- وظیفه ی جنسی در شب زفاف

 

وظیفۀ جنسی در شب زفاف

 

بعد از این گفتگوها و رام کردن دختر ، مرد می تواند وظیفه جنسی خود را انجام دهد چون دختر تا قبل از آنشب همخوابۀ مردی نشده و کمتر ممکن است به وظیفۀ خود آشنا باشد یا ممکن است خجالت و شرم مانع از انجام کار گردد و مرد نباید با تهدید و خشونت او را وادار کند .

 

بلکه نخست با موانست های اولیه و تحریک زن از طریق مهربانی وی را آماده و حاضر نماید ، وی را ببوسد ، بدنش را مالش بدهد و چنان وانمود کند که منظورش تماما قصد تصرف اوست شاید برای این موضوع مخصوص ازدواج کرده است . مردم متمدن در شب اول زن را تصرف نمی کنند بلکه با عشق بازی ها و بوسه و اعمال محرک دیگر وی را شیفته و حاضر می نمایند که در حین انجام کار خودش رغبت و تمایل نشان دهد .

 

PRchecker.info