فال و طالع بینی ازدواج و شراکت

 


طالع یا فال بینی ابجدی

 

( فال بینی جهت ازدواج یا شراکت )

 

یکی از انواع روشهای طالع یا فال بینی ، روشی است که به طریق محاسبۀ ابجدی صورت می گیرد . برای این منظور ابتدا بایستی شخص ، نام خود و مادرش را به حروف جداگانه بنویسد ، سپس اعداد ابجدی آن حروف را زیر آنها نوشته و اعداد این حروف را جمع نمایید . آنگاه حاصل جمع را دوازده تا دوازده تا کم کرده و عدد باقی مانده را ( که عدد ماه تولد او محسوب می شود ) به قسمت بروج دوازده گانه ( اگر مرد باشد ، در قسمت مردان و اگر زن باشد ، در قسمت زنان ) برده آن طالع را که طالع اوست ، بخوانید .

اکنون نام و نام مادر کسی را که مایل هستید با او ازدواج یا شراکت کنید ، به دستور فوق نوشته ، اعداد آن را محاسبه کرده و دوازده تا دوازده تا کم کنید و عدد باقی مانده را به بروج دوازده گانه برده و طالع او را بخوانید .

حال پس از مطالعۀ طالع خود و طالع فرد مورد نظر ، می توانید طالع مشترک خود و شخص مورد نظر را مطالعه نموده ، نیک و بد آن را دریابید .

به طور مثال : اگر عدد باقی مانده از اعداد نام و نام مادر شماره 3 باشد ، طالع سومین ماه از سال یعنی خرداد ماه را مطالعه نمایید . اگر عدد باقی مانده از نام و نام مادر شخص مورد نظر شما 8 باشد ، طالع ماه هشتم از سال یعنی آبان ماه را مطالعه کنید . آنگاه طالع مشترک متولدین خرداد و آبان ماه را مطالعه نمایید .

حروف و اعداد ابجدی که بایستی در این عمل مورد استفاده قرار بگیرد ، به شرح ذیل است :

 

ا

1

ب

2

ج

3

د

4

هـ

5

و

6

ز

7

ح

8

ط

9

ی

1

ک

2

ل

3

م

4

ن

5

س

6

ع

7

ف

8

ص

9

ق

1

ر

2

ش

3

ت

4

ث

5

خ

6

ذ

7

ض

8

ظ

9

غ

1

 

تذکر مهم : در حروف ابجد ، چهار حرف فارسی ( پ – چ – ژ – گ ) وجود ندارد . لذا جهت این حروف از اعداد حروف ابجدی« 2 ب برای حرف پ» و« 3 ج برای چ» و« 7 ز برای حرف ژ» و« 2 ک برای حرف گ» استفاده نمایید .

 

یک مثال برای شما : فرض کنیم نام شما ( علی ) و نام مادرتان فاطمه است . حروف این دو نام را به ترتیب زیر در کنار آن می نویسیم .

(7ع + 3ل + 1ی + 8ف + 1ا + 9ط + 4م + 5 هـ ) جمع اعداد = 38 می شود . دوازده تا دوازده تا کسر کردیم 2 باقی ماند . این عدد ماه تولد شما ، یعنی اردیبهشت ماه است. شما بایستی طالع متولدین اردیبهشت را مطالعه نمایید.

حال فرض می کنیم اسم شخصی که مایلید با او ازدواج یا شراکت کنید ، ( طاهره ) و نام مادرش شهین است . حروف و اعداد این دو نام را به ترتیب ذیل نوشته و جمع می کنیم.

( 9ط + 1ا + 5هـ + 2ر + 5هـ + 3ش + 5هـ + 1ی + 5ن ) جمع اعداد حروف 36 می شود . دوازده تا دوازده تا کم کردیم 12 باقی ماند . این عدد ماه تولد شخص مورد نظر شماست . یعنی ماه اسفند . طالع مربوط به این ماه را مطالعه نمایید .

حال پس از مطالعۀ طالع ماه خود ( اردیبهشت ) و ماه تولد شخص مورد نظر ( ماه اسفند ) طالع مشترک متولدین اردیبهشت با متولدین اسفند را مطالعه کرده ، نیک و بد آن را دریابید . نظر شما

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مردان
 1- متولدین فروردین (مردان)
 2- متولدین اردیبهشت(مردان)
 3- متولدین خرداد (مردان)
 4- متولدین تیر (مردان)
 5- متولدین مرداد (مردان)
 6- متولدین شهریور (مردان)
 7- متولدین مهر (مردان)
 8- متولدین آبان (مردان)
 9- متولدین آذر (مردان)
 10- متولدین دی (مردان)
 11- متولدین بهمن (مردان)
 12- متولدین اسفند (مردان)
 زنان
 1- متولدین فروردین (زنان)
 2- متولدین اردیبهشت (زنان)
 3- متولدین خرداد (زنان)
 4- متولدین تیر (زنان)
 5- متولدین مرداد (زنان)
 6- متولدین شهریور (زنان)
 7- متولدین مهر (زنان)
 8- متولدین آبان (زنان)
 9- متولدین آذر (زنان)
 10- متولدین دی (زنان)
 11- متولدین بهمن (زنان)
 12- متولدین اسفند (زنان)
 طــالــع مشــترک جــهــت ازوداج یــا شــراکــت
 فروردین با فروردین (1+1)
 فروردین با اردیبهشت (2+1)
 فروردین با خرداد (3+1)
 فروردین با تیر (4+1)
 فروردین با مرداد (5+1)
 فروردین با شهریور (6+1)
 فروردین با مهر (7+1)
 فروردین با آبان (8+1)
 فروردین با آذر (9+1)
 فروردین با دی (10+1)
 فروردین با بهمن (11+1)
 فروردین با اسفند (12+1)
 اردیبهشت با اردیبهشت (2+2)
 اردیبهشت با خرداد (3+2)
 اردیبهشت با تیر (4+2)
 اردیبهشت با مرداد (5+2)
 اردیبهشت با شهریور (6+2)
 اردیبهشت با مهر (7+2)
 اردیبهشت با آبان (8+2)
 اردیبهشت با آذر (9+2)
 اردیبهشت با دی (10+2)
 اردیبهشت با بهمن (11+2)
 اردیبهشت با اسفند (12+2)
 خرداد با خرداد (3+3)
 خرداد با تیر (4+3)
 خرداد با مرداد (5+3)
 خرداد با شهریور (6+3)
 خرداد با مهر (7+3)
 خرداد با آبان (8+3)
 خرداد با آذر (9+3)
 خرداد با دی (10+3)
 خرداد با بهمن (11+3)
 خرداد با اسفند (12+3)
 تیر با تیر (4+4)
 تیر با مرداد (5+4)
 تیر با شهریور (6+4)
 تیر با مهر (7+4)
 تیر با آبان (8+4)
 تیر با آذر (9+4)
 تیر با دی (10+4)
 تیر با بهمن (11+4)
 تیر با اسفند (12+4)
 مرداد با مرداد (5+5)
 مرداد با شهریور (6+5)
 مرداد با مهر (7+5)
 مرداد با آبان (8+5)
 مرداد با آذر (9+5)
 مرداد با دی (10+5)
 مرداد با بهمن (11+5)
 مرداد با اسفند (12+5)
 شهریور با شهریور (6+6)
 شهریور با مهر (7+6)
 شهریور با آبان (8+6)
 شهریور با آذر (9+6)
 شهریور با دی (10+6)
 شهریور با بهمن (11+6)
 شهریور با اسفند (12+6)
 مهر با مهر (7+7)
 مهر با آبان (8+7)
 مهر با آذر (9+7)
 مهر با دی (10+7)
 مهر با بهمن (11+7)
 مهر با اسفند (12+7)
 آبان با آبان (8+8)
 آبان با آذر (9+8)
 آبان با دی (10+8)
 آبان با بهمن (11+8)
 آبان با اسفند (12+8)
 آذر با آذر (9+9)
 آذر با دی (10+9)
 آذر با بهمن (11+9)
 آذر با اسفند (12+9)
 دی با دی (10+10)
 دی با بهمن (11+10)
 دی با اسفند (12+10)
 بهمن با بهمن (11+11)
 بهمن با اسفند (12+11)
 اسفند با اسفند (12+12)