اسفند با اسفند (12+12)

 

اسفند با اسفند (12+12)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . اغلب نسبت به هم سازگار و موافق بوده و از رفاه نسبی نیز برخوردار خواهید شد . گاه بین شما کدورت و اختلاف پیش می آید که بهتر است هر دو خویشتندار باشید . روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .