بهمن با اسفند (12+11)

 

بهمن با اسفند (12+11)

 

پیوند و شراکت متوسطی خواهید داشت . ابتدا موافق و سازگار هم بوده ، اما بعد بین شما مشاجره و گفتگو پیش خواهد آمد که اغلب عامل آن دیگران خواهند بود . اگر خویشتندار باشید ، کم کم شرایط مناسب تر خواهد شد . در زندگی صاحب چند فرزند می شوید . روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .