بهمن با بهمن (11+11)

 

بهمن با بهمن (11+11)

 

پیوند و مشارکت شما میانه است . ابتدا موافق و سازگار خواهید بود . ولی به ترتیب ناسازگار شده ، کم و بیش در اختلاف و کدورت به سر خواهید برد . بیشتر متولد مرد بهمن مقصر خواهد بود . باید هر دو خویشتندار باشید . فرزندان شما کم خواهد بود . روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .