دی با اسفند (12+10)

 

دی با اسفند (12+10)

 

پیوند و مشارکت خیلی خوبی خواهید داشت . پیوسته سازگار و موافق هم بوده روز به روز از لحاظ مالی نیز در ترقی و رفاه بیشتری قرار می گیرید . تا آنجا که ممکن است حسادت دیگران را موجب می شوید . در ضمن دارای چندین فرزند می شوید . روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .