دی با بهمن (11+10)


دی با بهمن (11+10)


پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . با هم مهربان و سازگار و موافق بوده ، روز به روز برای هم عزیزتر می شوید . تا آخر عمر از هم جدا نخواهید شد . عمری طولانی خواهید داشت . دارای چند فرزند می شوید و درآمد خوبی نیز خواهید داشت . روزهای جمعه و یکشنبه برای شما خوب است .