دی با دی (10+10)

 

دی با دی (10+10)

 

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت . چون سخت نسبت به هم ناسازگار بوده پیوسته در جنگ و جدال به سر خواهید برد . صاحب فرزند کم می شوید . در زندگی رفاه و درآمد خوبی نخواهید داشت . بهتر است این پیوند صورت نگیرد . روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوب است .