آذر با اسفند (12+9)

 

آذر با اسفند (12+9)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . زندگی سازگار و موافق با عمری طولانی خواهید داشت . مال و ثروت خوبی نصیب شما می شود . تعدادی فرزند خواهید داشت که بیشتر پسر خواهند بود . اگر چه بعضی از آنها به بیماری سختی گرفتار می شوند ، اما به سلامت و عافیت می رسند . روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است .