آذر با بهمن (11+9)

 

آذر با بهمن (11+9)

 

پیوند وشراکت خوبی نخواهید داشت . زیرا پیوسته در سوء ظن و مخالفت با یکدیگر به سر خواهید برد . بیشتر مقصر متولد آذر است . در صورت ازدواج صاحب چند فرزند می شوید که بعضی از آنها خواهند مرد . بهتر است این ازدواج و شراکت صورت نگیرد . روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب است .