آذر با دی (10+9)

 

آذر با دی (10+9)

 

پیوند و مشارکت خوبی خواهید داشت . اگر چه گاه در بین شما مشاجره و کدورت پیش خواهد آمد ، اما هر بار فوراً آشتی خواهید کرد . یکی از شما دو نفر از آب صدمه خواهد خورد . در زندگی دارای چند فرزند می شوید . عمر متولد دی ماه طولانی تر خواهد بود . روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .