آذر با آذر (9+9)

 

آذر با آذر (9+9)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . اغلب سازگار و موافق زندگی خواهید کرد . فرزند کمی خواهید داشت که عمرشان طولانی است . در ابتدای زندگی ممکن است گاه کدورتی پیش بیاید که بزودی برطرف می شود . روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است.