آبان با اسفند (12+8)

 

آبان با اسفند (12+8)

 

شراکت و پیوند خوبی خواهید داشت . با هم به خوشی زندگی خواهید کرد . هرگاه قهری پیش بیاید ، فوراً با هم آشتی خواهید کرد . عجیب این که مرگ شما دو نفر با هم یا شبیه هم اتفاق خواهد افتاد . روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .