آبان با بهمن (11+8)

 

آبان با بهمن (11+8)

 

پیوند و شراکت خوب  و موافق و سازگار خواهید داشت . اغلب در توافق و شادمانی به سر خواهید برد . مال و ثروت نسبتاً خوبی به دست خواهید آورد . صاحب فرزندان خوبی می شوید ، ولی بعضی از آنها در کودکی خواهند مرد . روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .