آبان با دی (10+8)


آبان با دی (10+8)

 

این پیوند و شراکت ، همراه با توافق و سازگاری است . به شرط آنکه متولد دی اهل مدارا باشد . گاه در رفاه مالی و گاه در تنگدستی خواهید بود . صاحب چند فرزند می شوید . کم کم شرایط بهتری پیدا می کنید .روزهای سه شنبه برای شما خوش یمن است .