آبان با آذر (9+8)

 

آبان با  آذر (9+8)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . سازگارو مطیع و مهربان با هم زندگی کرده هرگز از هم جدا نمی شوید . سراسر زندگی را به خوبی طی می کنید . فقط باید از آب پرهیز کنید . زیرا آب موجب مرگ یکی از شما دو نفر خواهد شد . روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است .