آبان با آبان (8+8)

 

آبان با آبان (8+8)

 

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت . زندگی شما پیوسته با اختلاف ، عصبانیت و ناسازگاری همراه است . فرزند زیاد ، اما ناصالح خواهید داشت . بهتر است این پیوند انجام نگیرد . روزهای یکشنبه روز خوبی برای شماست .