مهر با اسفند (12+7)

 

مهر با اسفند (12+7)

 

پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت . پیوسته در زندگی موافق و سازگار و مهربان خواهید بود . تا آنجا که دیگران برر شما حسادت خواهند کرد . روز به روز موقعیت مالی بهتری پیدا خواهید کرد . فرزندان زیادی خواهید داشت . روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .