مهر با بهمن (11+7)


مهر با بهمن (11+7)

 

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت . با هم به خوبی و خوشی زندگی می کنید . گاه به خاطر مال دنیا با هم کدورت پیدا می کنید که بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود . از لحاظ مالی در رفاه خواهید بود . صاحب چند فرزند خواهید بود . روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است.